Fv. 7772 Stakkevollvegen – Skattørvegen

Tidsperiode
2023 - 2024
Prosjekt
Mudring og fylling
Oppdragsgiver
Troms og Finnmark fylkeskommune
Beskrivelse

Kontrakten omfatter bygging av sjøfylling/molo for ny fylkesveg.

Hovedelementer:

 • Mudring
 • Fylling i sjø
 • Massetransport fra deponi
 • VA arbeid
 • Sjøplastring

Fylkesveg 863 – Skulgam – Hessfjord

Tidsperiode
2022 - 2023
Prosjekt
Forsterkningstiltak fv. 863 Skulgammen - Hessfjord, parsell S3 og S4
Oppdragsgiver
Troms og Finnmark fylkeskommune
Beskrivelse

Utbedring av eksisterende fylkesveg 863 på Ringvassøya mellom Skulgammen og Hessfjord.

Kontrakten omfatter:

 • Sprengning og pigging av grøfter
 • Fjellskjæringer
 • Grøfting
 • Skogrydding
 • Rekkverksarbeid
 • Masseutskifting i veg
 • Fresing og anrikning
 • Asfaltarbeider

Gamvik moloreparasjon

Tidsperiode
2020
Prosjekt
Reparasjon av Gamvik fiskerihavn - Langskjærmolo
Oppdragsgiver
Kystverket
Beskrivelse

Reparasjonen omfatter etablering av anleggsvei – lengde ca 157 m, reparasjon av molohodet (riving betongdekke, fortanne deler av berget rundt molohodet, plastre/runddekke med blokk, +5,5 m, forsterke yttersiden i lengde ca 112 m.

Grunnarbeider BKB2 inkludert garasjeanlegg

Tidsperiode
2020-2021
Prosjekt
Grunnarbeider for BKB2 inkludert garasjeanlegg
Oppdragsgiver
Pilar Entreprenør AS
Beskrivelse

Kontrakten omfatter:

 • Graving og klargjøring for sålefundament, punktfundament.
 • Graving for søppelsug.
 • Graving for VA og teknisk anlegg under gulv på grunn.
 • Graving og fylling for trappesjakter og heiser.
 • Tilfylling, oppfylling og avretting for gulv på grunn samt fylling og klargjøring for 8500 m2 garasjeanlegg.

Grunnarbeider Midtre-Kaldslett

Tidsperiode
2019-2020
Prosjekt
Grunnarbeider Midtre-Kaldslett
Oppdragsgiver
Eiendomsgruppen Nord-Norge AS
Beskrivelse

Rensk av løsmasser over berg, uttak av berg, totalt ca. 10 000 m3 ulike masser, avretting og klargjøring for bygging.

Drenering, VA og sikring av fjellskjæring.

Rebbenesbotn bru

Tidsperiode
2019
Prosjekt
Rebbenesbotn bru
Oppdragsgiver
Statens vegvesen Region nord
Beskrivelse

Kontrakten omfatter:

 • Etablering av interimsveg
 • Riving av gammel bru.
 • Grunnarbeider for nye vanger inkl. bygging av nye vanger I
 • Innstøping av rør dim. 2498 mm
 • Masseutskifting og utkiling av ny veg mot eksisterende veg.

Vegens totale lengde ca. 150 m.

Posten Bring

Tidsperiode
2019
Prosjekt
Generalentreprise Posten Bring, utfylling og ferdigstillelse areal
Oppdragsgiver
Tromsø havn kf og Posten Bring Eiendom
Beskrivelse

Kontrakten omfatter:

 • Ny fylling i sjø utenfor planlagt logistikkterminal i Breivika.
 • Etablering av landareal på ca. 14.500 m2.
 • Fylling av molo, plastring og innfylling av masser bak molo.

Ca. 66.000 m3 sprengstein i molo, 100.000 m3 løsmasser innfylt bak molo, 3.500 m2 plastring.

Tromsøterminalen

Tidsperiode
2018-2019
Prosjekt
Grunnarbeider Agnforsyning
Oppdragsgiver
Huurre Norway AS
Beskrivelse

Fylling, avretting og komprimering, klargjøring for støp, utomhusarbeider.

Etablering av grøfter for VA.

Legging av 10.000 m2 belegningsstein.

Grunnarbeider Vervet

Tidsperiode
2017-2019
Prosjekt
Fyllingsarbeider/grunnarbeider Vervet i Tromsø
Oppdragsgiver
AF Decom
Beskrivelse

På land ble kartlagte miljøgifter gravd vekk og fraktet til godkjent deponi.

Bygging av omfatningsmolo av sprengstein, plastring av molo og grunnarbeider for bygg.

Storelva rulleskibane

Tidsperiode
2017-2018
Prosjekt
Bygging av rulleskibane på Storelva
Oppdragsgiver
Kvaløysletta skilag
Beskrivelse

Uttrauing, masseutskifting og etablering av overbygning med asfaltdekke. Total lengde, 2700 meter. Vegskuldre, grøfter og berørte arealer langs trase ble avsluttet med vekstjord som ble gjødslet og sådd.

Div. kaiarbeider

Tidsperiode
2015-2017
Prosjekt
Grunnarbeider for kai
Oppdragsgiver
Alti Bygg og anlegg AS, Vest Betong AS og Secora AS
Beskrivelse

Grunnarbeider for kai for ulike oppdragsgivere i perioden 2015-2017.

Molo Breivika

Tidsperiode
2015
Prosjekt
Etablering av molo
Oppdragsgiver
Tromsø havn kf
Beskrivelse

Etablering av molo samt bakfylling for utvidelse av parkeringsarealer. Arbeidet besto i fylling med sprengstein, plastring, støping av fundamenter og forankringer for kai.

Fjernvarme

Tidsperiode
2015-2016
Prosjekt
Graving for fjernvarme
Oppdragsgiver
Kvitebjørn Varme AS
Beskrivelse

Graving grøfter for fjernvarme. Etablering fundament, omfylling, sidefylling og gjenfylling over ledningssonen. Håndtering av trekkerør, innmåling av fjernvamerør med skøyter, bend og ventiler. Fortløpende vegsikring.

Remiks Miljøpark

Tidsperiode
2015-2018
Prosjekt
Uttak av berg
Oppdragsgiver
Remiks Miljøpark AS
Beskrivelse

Uttak av inntil 450.000 tfm3 stein. Utvidelse og etablering av arealer til Remiks Miljøpark.

Fylling av masser Skattøra syd og overløp- og overvannsledninger

Tidsperiode
2015
Prosjekt
Fylling Skattøra syd/ fylling landareal og etablering av overvannsledning ø1200 og ø355 + kummer
Oppdragsgiver
Tromsø havn kf og Tromsø kommune
Beskrivelse

Utfylling og ferdigstillelse av fylling bak molo på Skattøra syd. Leveranse av 40.000 m3 sprengstein inkl. avretting. Etablering av 240 meter OV-ledning ø1200 og ø355 mm.

Adkomstvei Grøtsund

Tidsperiode
2014 - 2015
Oppdragsgiver
Tromsø havn kf
Beskrivelse

Bygging av 630 m veg, 630 m VA, 2440 m EL, 18 lysmaster, asfalt. ​

Oppgradering av turveger på Tromsøya

Tidsperiode
2013 - 2014
Prosjekt
Oppgradering av turveger på Tromsøya
Oppdragsgiver
Tromsø kommune
Beskrivelse

utvidelse av turveger, bærelag, grøfting, topplag, jord, avretting, såing.

Grunnarbeid UNN pasienthotell

Tidsperiode
2013 - 2014
Prosjekt
Grunnarbeid UNN pasienthotell
Oppdragsgiver
Consto
Beskrivelse

Uttak av berg mellom to sykehusbygg, avretting, tilfylling, komprimering, grøfter, oppfylling, rørlegging, EL.

Som den eldste maskinentreprenøren i Tromsø kan vi se tilbake på mange spennende og utfordrende oppdrag.

Deriblant flyplassutbygging i:

 • Lakselv
 • Tromsø
 •  Kirkenes
 • Longyearbyen

Kaiutbygging i:

 • Tromsø
 • Mehamn
 • Hammerfest
 • Kjøllefjord

Vi var også med på utbygging av Nordkapp-platået, vindmøllepark i Kjøllefjord, samt sentral aktør i forbindelse med utbygging av Langsundtunnelen, Maursundtunnelen, Ibestadtunnelen og Sentrumstangenten.

Vegarbeider er et viktig arbeidsområde for oss. Vi kan se tilbake på mange vegprosjekter i landsdelen. I de siste årene har vi hatt flere kontrakter for Statens vegvesen. Noen av dem er listet opp nedenfor.

 • 2003-2004 – Rebbenesøy: stikkrenner, grøfting, avretting, gruslegging, høvling, vegetasjonsrydding, rekkverk og asfalt.
 • 2007 – Kattfjordeidet, Kvaløyvågen og Oldervik: stikkrenner, grøfting, gruslegging, høvling, vegetasjonsrydding og asfalt.
 • 2011-2012 – Sjursnes Fv. 51: stikkrenner, grøfting, høvling, vegetasjonsrydding, vann og avløp.
 • 2013 – 2014 – Grunnfjord Fv. 304: Stikkrenner, reparasjon av stikkrenner og grøfting.